Eltereversammlung

La Commission des Jeunes du FC LORENTZWEILER a l’honneur de vous inviter à
 
LA RÉUNION DE PARENTS - ÉTÉ 2020
 
qui aura lieu vendredi, 18 septembre à 19h00 au Centre Culturel à Helmdange.
Vu la situation actuelle en relation avec la pandémie du COVID-19, chaque participant (max un parent par
enfant, si possible) doit obligatoirement informer la Commissions des Jeunes jusqu’au plus tard mercredi le
16 septembre (jeunesfclorentzweiler@gmail.com).
 
 
Ordre du jour:
 
• Allocation par Monsieur le Président
• Présentation de la Commission des Jeunes
• Présentation des entraîneurs
• COVID
• Saison 2020-21
• Divers
• Discussion libre

23. Oktober 2020 - FLF annuléiert Championnat fir 1 Mount

1020972190afcd757b0a59be2e8e7b73319fe_.png

Jugendtraining bis op weideres annuléiert

102090083c2978a9394e5a171ef304969c4e5_.jpeg

Message vum CLUB

Léif Elteren an Spiller,
Wéinst der aktueller sanitärer Situatioun (Covid-19) an den Mesuren vun der Regierung, waren mir als Veräin jo gezwongen, all eis Trainingen fir all eis Equipe ofzesoen (Jugend & Seniors).
Mir als Veräin wëllen awer onbedéngt, datt eis Jugend weiderhin kann Futtball spillen. Duerfir wäerten mir déi nächst Woch alleguer zesummen (Comité, Commissioun des Jeunes, Traineren) een Konzept ausschaffen, dat all d'Mesuren vun der Regierung wäert respektéieren an wat eis awer gläichzäiteg wäert erlaben, zumindest den Training bei der Jugend nees ze garantéieren, an zwar no der Schoulvakanz, ab dem 10. November 2020.
Natierlech wäert deen Training net kënnen esou oflafen wéi bis elo an all Kand wäert och e bëssi manner Zäit kënnen pro Woch trainéieren, mä mir sinn awer als Veräin der Meenung datt et am Allerwichtegsten ass datt eis Kanner iwwerhaapt nees kënnen deen Sport maachen, deen si esou gären hunn.
Waart w.e.g. den Enn vun der nächster Woch of bis mir iech all Detailer (Trainingsgruppen, Mesuren, Auerzäiten...) kënnen matdeelen.
Bleift all gesond an sportlech!
         ---------------------------------------------------------
Chers Parents et Joueurs,
La situation actuelle (Covid-19) et les mesures prises par notre gouvernement nous ont forçé à annuler tous les entraînements de toutes nos équipes (jeunes et seniors).
Or, notre club souhaite de tout coeur que nos jeunes puissent de nouveau jouer au foot. Ainsi, notre club (comité, commission des jeunes, entrâineurs) va se réunir la semaine prochaine afin de préparer un concept qui, tout en respectant les mesures prises par le gouvernement, nous permettra de garantir au moins l'entraînement chez les jeunes, et ce après les vacances scolaires à partir du 10 novembre 2020.
Il est clair que ces entraînements se dérouleront d'une autre manière que jusqu'à maintenant et que chaque enfant aura un temps d'entraînement réduit, mais notre club est d'avis que le plus important est le fait que les enfants puissent de nouveau pratiquer leur sport préféré.
On vous prie de bien vouloir attendre la fin de la semaine prochaine pour la communication des détails (groupes d'entraînement, mesures, horaires,...).
Restez tous en bonne santé et sportifs!

Reprise vum Training

Ab dem 10. November geet den Training vun der Jugend nees lass. Suite vun de neie COVID-19 Reglementer hunn och mir eis Trainingsformule adaptéiert. Des Formule gëllt bis den 31. Dezember.
 

Trainéiert gëtt a Gruppe mat maximal 4 Kanner pro Grupp, opgedeelt op 4 Zonen um Terrain.

 

Eltere si keng um Site erlaabt, a mir kenne bis den 31. Dezember och keng nei Kanner unhuelen.

 

Deen genauen Trainingsprogramm fannt dir an der Rubrik Jugend -> Training.