Comité

Jos TURMES

Arno MERSCH

Jérôme ENTRINGER

Serge BAULESCH

Jang COLLIGNON

Ben FEDERSPIEL

Norbert HIRSCH

Mich JUNGBLUTH

Dirk RISCHARD

Chris SPOGEN

Joe TURMES

Jos TURMES
Vize-Président

Arno MERSCH
Caissier

Jérôme ENTRINGER
Président

Serge BAULESCH
Membre

Jang COLLIGNON
Membre

Ben FEDERSPIEL
Membre

Norbert HIRSCH
Membre

Chris SPOGEN
Membre

Gilles DEGROS
Membre

Joe TURMES
Secrétaire

Jeff BONN
Vize-Président & Vize-Secrétaire

Mich JUNGBLUTH
Membre

Jeff BONN

Dirk RISCHARD
Membre