Comité

Jos TURMES

Arno MERSCH

Jérôme ENTRINGER

Jang COLLIGNON

Ben FEDERSPIEL

Norbert HIRSCH

Dirk RISCHARD

Chris SPOGEN

Joe TURMES

Jos TURMES
Vize-Président

Arno MERSCH
Caissier

Jérôme ENTRINGER
Président

Jang COLLIGNON
Membre

Ben FEDERSPIEL
Membre

Norbert HIRSCH
Membre

Chris SPOGEN
Membre

Gilles DEGROS
Membre

Joe TURMES
Secrétaire

Jeff BONN
Vize-Président & Vize-Secrétaire

Jeff BONN

Dirk RISCHARD
Membre