KONTAKT

Terrain LORENTZWEILER
Rue de Hünsdorf
L-7359 LORENTZWEILER
Tél. Buvette: 26 33 40 03
Fax: 33 12 53

ADRESSE POSTALE:
B.P. 3
L-7507 LORENTZWEILER 

KONTOSNUMMEREN:
LU37 0019 2400 0034 8000 (BCEE)
LU83 0021 1069 4640 0000 (BIL)
LU63 1111 0142 1654 0000 (CCPL)

EMAIL

E-mail : fclorent@pt.lu

Kontakter

Coordinateur Jugend (Umellen vun engem neien Spiller):
Mich JUNGBLUTH
jeunesfclorentzweiler@gmail.com
691-444 461

Responsables Internetsite:
Jérôme ENTRINGER  Joe TURMES
jerome1@pt.lu  turmesj@gmail.com


Contact

The form has been sent.